Förhandsbesked

LÄS MER

Här ansöker du om förhandsbesked.

Ett beslut om förhandsbesked innebär att bygg och miljönämnden i Katrineholms kommun prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Nämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan bygglov finns.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se