Yttrande över placering av enskilt avlopp

LÄS MER

Att släppa ut avloppsvatten i mark, ytvatten eller grundvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet, för vilket det krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Avloppsvattnet ska avledas och renas så att det inte påverkar vattentäkter eller medför andra olägenheter. Innan bygg- och miljönämnden beslutar i ärendet ska grannar ha möjlighet att yttra sig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa