Yttrande över placering av enskilt avlopp

LÄS MER

Att släppa ut avloppsvatten i mark, ytvatten eller grundvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet, för vilket det krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Avloppsvattnet ska avledas och renas så att det inte påverkar vattentäkter eller medför andra olägenheter. Innan bygg- och miljönämnden beslutar i ärendet ska grannar ha möjlighet att yttra sig.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa