Anmälan/ tillstånd för att sprida bekämpnings- och växtskyddsmedel

LÄS MER

Här ansöker du om tillstånd/gör anmälan för att yrkesmässigt få sprida växtskyddsmedel


   1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3 Fo 2014:425,
   2. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
   3. vid planerings- och anläggningsarbeten,
   4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
   5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

   6. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
      a. invasiva främmande arter, eller
      b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
   7. på banvallar, och
   8. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

För mer detaljerad information och undantag se lagstiftning. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Svensk författningssamling 2014:2014:425 t.o.m. SFS 2022:1393 - Riksdagen