Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

Ett nyttoparkeringstillstånd är till för dig som är företagare och serviceutförare och som behöver ha fordonet nära arbetsplatsen för att ha möjlighet att utföra arbetet.

Vad kostar det?

Ett nyttoparkeringstillstånd kostar 3500 kronor (inkl. moms) per tillstånd och år enligt fastställd taxa.

Det här behöver vara uppfyllt för att vi ska bevilja tillståndet

För att bevilja ett tillstånd ska något av nedanstående vara uppfyllt:

 • Fordonet ska vara en del av utrustningen för arbetets utförande, vara inrett för ändamålet, försett med företagsnamn och registrerat på företaget.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material. 
 • Fordonet används för transport av ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning.
 • Fordonet används av personal för sjukvårdande verksamhet.


Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.
Du som ansöker om tillstånd är skyldig att meddela varje förändring av gällande förutsättningar för tillståndet till Katrineholms kommun.

Bestämmelser för nyttoparkeringstillstånd

 • Tillståndet beviljas för högst ett år i taget och är knutet till fordonets registreringsnummer.
 • Tillståndet gäller bara på kommunala gator och offentlig plats.
 • Tillståndet tillåter parkering i högst 4 timmar i följd på plats där parkering är tidsbegränsad till mellan 30 minuter och 2 timmar.
 • Tillståndet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet och ska placeras väl synligt innanför vindrutan.
 • Vid sjukvårdande besök gäller tillståndet endast för parkering i samband med akuta uppdrag.
 • Vid förlust kan tillståndet ersättas mot uppvisande av kopia på anmälan till polismyndigheten.
 • Tillstånd som missbrukas kan återkallas och betald avgift återbetalas inte.
 • Parkeringsvaktens/polisens anvisningar ska efterföljas.

Du får inte parkera:

 • Där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
 • På huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
 • På plats som avsetts för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats eller taxiplats).
 • Tillståndet gäller inte på privat mark, så kallad tomtmark.

Undvik att parkera på så kallade städdagar, då det är parkeringsförbud för att gatan ska snöröjas eller sopas.
För mer information om generella parkeringsregler se Transportstyrelsens dokument "Stanna och parkera".

Vad är tomtmark?

Om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer så är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa