Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden, vägar, parkeringsplatser och centrumområden. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, översilningsytor (torra dammar) och fördröjningsmagasin. 

Innan en ny reningsanläggning för förorenat dagvatten byggs kan det krävas en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan byggstart.  

Observera att det kan krävas andra tillstånd, exempelvis marklov. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens byggavdelning för mer information. 

Förändringar vid befintlig anläggning
Anmälan krävs om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av anläggningen. 

Avgift för anmälan
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och begära kompletteringar i de fall vi bedömer att anmälan inte är komplett samt fatta beslut i ärendet. 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa