Återansökan ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Den här e-tjänsten är endast för dig som har ett pågående ärende på enheten för ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen.

Om du vill söka ekonomiskt bistånd för första gången eller om det är mer än två månader sedan du ansökte senast ska du ringa till vår mottagning på telefon 0150-48 80 50. Läs mer på kommunens hemsida.

Viktig information innan du ansöker
Samla alla dina underlag om inkomster och utgifter som du planerar att ange i ansökan. Var noga med att spara dem. Om du blir utvald för granskning ska du skicka in handlingarna till oss.

GDPR
Ekonomiskt bistånd, Socialförvaltningen i Katrineholms kommun, har enligt lag rätt att inhämta vissa uppgifter från andra myndigheter. Det gäller Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Alla här lämnade uppgifter samt uppgifter som hämtas in från vissa myndigheter kommer att bearbetas och lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande av bestämmelserna enligt Dataskyddsförordningen EU2016679 (GDPR). Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om det är nödvändigt för att fullgöra en lagstadgad uppgiftsskyldighet och inte möter hinder på grund av sekretess.
 

Detta formulär kan kräva flera underskrifter
Vid flera sökanden måste ansökan undertecknas av samtliga för att den ska vara giltig. Först när båda sökanden har signerat ansökan med bank-id skickas den in till socialförvaltningen.

Det är viktigt att de uppgifter du lämnar i din ansökan är riktiga och att inget utelämnas
Felaktiga eller utelämnade uppgifter kan leda till polisanmälan om misstänkt bidragsbrott och du kan bli skyldig att betala tillbaka det ekonomiska biståndet. När du signerar ansökan intygar du att dina uppgifter är sanna.

Avstämning/granskning
Socialförvaltningen gör regelbundet slumpmässiga kontroller bland inskickade ansökningar. Om din ansökan blir kontrollerad måste du lämna in underlag som visar att de uppgifter du fyllt i på ansökan är riktiga. Ansökningar väljs slumpvis ut för granskning. Om din ansökan blir utvald för granskning ska du inom 5 dagar skicka in de handlingar som vi efterfrågar.

Exempel på det du kan komma att behöva redovisa är:

  • Hyresavi och kvitto på senast betald hyra.
  • Underlag för de utgifter du söker bistånd till, exempelvis fakturor eller kvitton.
  • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
  • Kontoöversikt från samtliga banker där du har konton.
  • Kontoutdrag för senaste månaden fram till dagens datum från samtliga bankkonton.
  • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med Arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande.
  • Vid sjukdom – aktuellt läkarintyg eller medicinskt underlag.
  • Vid arbete – lönespecifikation och anställningsbevis.


Kontakta din socialsekreterare per e-post, telefon eller via kommunens växel 0150-570 00 om du har frågor om din ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID