Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

LÄS MER

För att få odla upp annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion behöver du göra en anmälan. Kravet på anmälan finns i 2 kap 4 § Miljöprövningsförordningen 2013:251. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan arbetet påbörjas.

Information


Skyddsvärd mark
Marken kan vara skyddad av olika typer av områdesskydd. Ibland är ett stort område skyddat genom t.ex. 
naturreservat och ibland är själva naturtypen skyddad t.ex. åkerholmar, våtmarker, fornlämning m.m. Länsstyrelsen kan ge svar på om marken omfattas av något områdesskydd, telefon 010-223 40 00. Information om nyckelbiotoper finns på Skogsstyrelsens hemsida och skickas alltid ut till berörda markägare.


Skogsavverkning
Anmälan om avverkning till skogsstyrelsen ska göras minst 6 veckor innan en avverkning som omfattar mer än 0,5 ha. 


Rivningsanmälan
För att få riva vissa byggnader krävs en rivningsanmälan. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på om anmälan krävs, telefon 0150-570 00.


Markavvattning
Markavvattning regleras i 11 kap. Miljöbalken. I 11 kap. 13 § står att ”markavvattning får inte utföras utan tillstånd.  Vidare krävs tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan förväntas få en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet. För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm krävs det dock tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten”. Kontakta 
Länsstyrelsen för ytterligare frågor kring markavvattning.


Markbearbetning
Markbearbetning ska i första hand ske under årets torrare period, d.v.s. inte på våren under snösmältningen. Vid 
ökad mängd nederbörd ökar risken för näringsläckage då markpartiklar sköljs med nederbörden.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-570 00

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
byggochmiljonamnden@katrineholm.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa