Annan kommuns beställning av insats enligt SoL/LSS

LÄS MER

Om en person tillfälligt vistas i Katrineholms kommun är det bosättningskommunen, där den enskilde är skriven som ansvarar för insatserna. Vid tillfällig vistelse i kommunen kan bosättningskommunen begära att Katrineholms kommun ska verkställa beslut om insatser. I samband med en sådan begäran kan blanketten till höger användas. Till blanketten ska bosättningskommunen också bifoga utredning och beslut där det framgår den enskildes:

• namn och personnummer

• adress och telefonnummer

• uppgift om närstående

• bostadens beskaffenhet

• social situation

• funktionsnedsättning

• resurser och förmågor

• individuella beslut och dess omfattning

• målsättningen med biståndsbeslutet

 

Det är viktigt att uppgifter inkommer i god tid före vistelsens början. Bosättningskommunen ersätter Katrineholms kommun för den beställda insatsen. Ersättningen utgår från den ersättningsnivå som Katrineholms kommun tillämpar för motsvarande insatser. 

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30