Tillfällig vistelse i Katrineholm - Beställning av insatser enligt SoL/LSS

LÄS MER

Om en person tillfälligt vistas i Katrineholms kommun är det hemkommunen, där den enskilde är skriven, som beslutar om insatser.

Vid tillfällig vistelse kan hemkommunen beställa att Katrineholms kommun ska verkställa beslutet om insatser. Beställningen görs på blanketten som finns till höger.

Hemkommunen ska också bifoga utredning och beslut där det framgår den enskildes:

  • namn och personnummer
  • adress och telefonnummer
  • uppgift om närstående
  • bostadens beskaffenhet
  • social situation
  • funktionsnedsättning
  • resurser och förmågor
  • individuella beslut och dess omfattning
  • målsättningen med biståndsbeslutet.

Det är viktigt att uppgifter kommer in i god tid före vistelsens början.

Hemkommunen ersätter Katrineholms kommun för den beställda insatsen utifrån den ersättningsnivå som Katrineholms kommun tillämpar för motsvarande insatser. 

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30