Sök tjänst

Här har vi samlat Katrineholms kommuns alla e-tjänster. E-tjänster innebär att din ansökan fylls i, signeras och skickas in till oss digitalt.

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Arbeta hos oss (1)

  Boende och miljö (30)

  • Anmälan/ tillstånd för att sprida bekämpnings- och växtskyddsmedel

   Här ansöker du om att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt enligt 2 kap 40 och 41 §§ förordning (2014:425)

  • Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

   Här kan du ansöka om dispens för att sortera och förvara ditt bygg- och rivningsavfall. Det ska göras minst 3 veckor innan du tänkt påbörja arbetet med byggnation/rivning.

  • Ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin eller annat toalettavfall

   Om du ska installera en annan toalett än vattentoalett (exempelvis en fritidstoalett/mulltoalett/torrtoalett) ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du själv ta hand om det slam, latrin eller annat toalettavfall som uppstår på din egen fastighet ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du gör din anmälan eller ansökan via samma blankett.

  • Ansökan om tillstånd för att ha djur inom område med detaljplan

   För att minska risken för störning måste du ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen för att ha vissa djur inom områden med detaljplan. Här kan du använda vår blankett för att göra din ansökan.

  • Bygglov

   Här ansöker du bland annat om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Här anmäler du även sådant som inte kräver bygglov, exempelvis installation av eldstad och byggnation av attefallshus. 

  • Cistern tagen ur bruk

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Om din lagringsanordning (cistern) ska tas ur bruk är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här kan du göra en anmälan.

  • Dispens för spridning av gödsel

   För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet behöver du tillstånd (dispens) från samhällsbyggnadsförvaltningen. Här ansöker du om tillstånd.

  • Enskilt avlopp

   Om du ska bygga en ny avloppsanordning behöver du ansöka om ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du ska förbättra eller ändra en redan befintlig anläggning behöver du anmäla detta. Här kan du göra din ansökan och anmälan. 

  • Förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

   Under förutsättning att belastningen är låg på din avloppsanläggning kan du som fastighetsägare få göra förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall lämnas till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Gemensam avfallsbehållare

   Här kan du som fastighetsägare eller hyresgäst med gemensam tomtgräns ansöka om gemensam avfallsbehållare.

  • Hygienlokal

   En hygienisk verksamhet är en verksamhet där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Om du ska bedriva den här typen av verksamhet behöver du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar. Syftet är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. 

  • Installation av cistern

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar (cisterner), eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du är även skyldig att anmäla när en cistern tas ur bruk.  Här gör du din anmälan.

  • Intresseanmälan lediga tomter

   Här gör du en intresseanmälan på en ledig tomt inom Katrineholms kommun. Glöm inte att du först måste anmäla dig till vår tomt- och bostadsrättskö innan du kan göra en intresseanmälan på en tomt.

  • Kompostering av matavfall - anmälan

   Här kan du skicka in din anmälan gällande kompostering av matavfall - enligt 35 och 37§§ i föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun.

  • Kontrollansvarig

   Här gör du en anmälan om kontrollansvarig.

  • Läckagetest för slamavskiljare

   Här hittar du protokoll för läckagetest för slamavskiljare.

  • Lämna ett klagomål

   Här kan du lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, buller, eldning, ventilation, fukt/mögel, lukt med mera. 

  • Matförgiftningar och allergisk reaktion

   Här anmäler du misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion från mat som du har ätit ute eller köpt hem.

  • Registrera dricksvattenanläggning

   Här registrerar du en ny dricksvattenanläggning.

  • Sprida slam och filtermaterial på jordbruksmark

   Här ansöker du om att omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark.

  • Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall - ansökan

   Om du inte bor eller vistas i din fastighet under en längre period kan du ansöka om tillfälligt uppehåll  i hämtning av hushållsavfall på din fastighet. 

  • Undervisningslokaler

   Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   För att få odla upp annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion behöver du göra en anmälan. Här kan du göra en anmälan.

  • Utförandeintyg med kontrollplan för enskilt avlopp

   Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare

   Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

  • Värmepump

   Här anmäler du installation av värmepump.

  • Yttrande över placering av värmepump

   Här lämnar du ett yttrande över placering av värmepump.

  Företagande och näringsliv (12)

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Anmälan av dagvattenanläggning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Anmälan/avregistrering och riskklassning Livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera en livsmedelsverksamhet som du ska starta. Du kan även avregistrera en verksamhet som inte ska användas eller som ska tas över av någon annan. Här kan du även lämna uppgifter som ligger till grund för hur ofta din verksamhet ska kontrolleras, en så kallad riskklassning.

  • Ansökan om tobakstillstånd

   Här kan du ansöka om tobakstillstånd om du ska sälja tobak, cigaretter eller snus.

  • Autogiro

   Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar.

  • PCB-sanering av fogmassor

   Här kan du anmäla sanering av PCB i byggnad

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Slutredovisning av sanerad PCB

   Slutredovisning sanering av PCB i byggnad skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  • Tobaksvaror - anmälan/avanmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt folköl

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

  • Återvinning av avfall för anläggningsändamål

   Här kan du som vill återanvända avfallsmassor göra en anmälan. Exempel på avfall som kan användas för anläggningsändamål är jord- och schaktmassor, betong och tegel. 

  Förskola och skola (11)

  • #KlarFramtid

   #KlarFramtid är ett projekt som stöttar unga att hitta sin väg framåt. Vi arbetar utifrån dina behov för att stötta och motivera till fortsatta studier, praktik eller annan sysselsättning.
   Det vi kan erbjuda är följande:

   - Personlig kontakt och stöd
   - Hjälp att sätta mål för framtiden
   - Aktiviteter enskilt och/eller i grupp
   - Samordna kontakter i och utanför skolan

   Vill du vara med? Skicka in en ansökan så kontaktar vi dig.

  • Ansökan om prövning

   Ansökan om prövning för gymnasiekurs. Vi rekommenderar att du gör maximalt 2-3 prövningar per termin. 
   Vi tar emot ansökningar till vårterminens prövningar senast den 15 december och för höstterminens prövningar senast den 15 augusti. 
   Kostnaden är 500 kronor per prövning och du kommer att få uppgifter om vilket konto avgiften ska betalas in på då din ansökan är beviljad.

  • Ansökan om skolskjuts eller elevresa

   Ansökan om skolskjuts eller elevresa till grundskola och gymnasieskola.

  • Ansökan Ungas Framtid

   Behöver du stöd för att hitta din väg framåt - både i skolan och på fritiden? Vi i Framtidsteamet hjälper dig som är mellan 13 och 19 år att hitta en väg som passar dig och som skapar en framtidstro. Vi stöttar dig i din vardag, finns som ett bollplank och hjälper dig i kontakten med skolan och andra verksamheter.

  • Beställ arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg från bildningsförvaltningen

   Den här e-tjänsten kan endast användas för dig som har arbetat i bildningsförvaltningen och önskar beställa ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Är du fortfarande anställd i Katrineholms kommun så vänder du dig till din  nuvarande chef som kan ta ut dessa intyg åt dig.

  • Betyg från gymnasieskola - beställning av kopia

   Här kan du beställa kopior av dina gymnasieskolbetyg yngre än ca 10 år.

   För betyg äldre än ca 10 år , använd kommunarkivets e-tjänst för betygsbeställning.

  • Lärknuten

   Skolportalen Lärknuten för elever och vårdnadshavare. Kräver inloggning.

  • Specialkostintyg

   Behov av särskild mat på grund av allergi, intolerans eller andra medicinska orsaker samt behov av anpassningar av mat och måltidsmiljö, för barn i förskola och elever i skola, anmäls i den här  e-tjänsten. 

  Kommun och demokrati (5)

  • Ansökan om bidrag från kommunstyrelsen

   Här kan föreningar/organisationer ansöka om bidrag från kommunstyrelsen.

  • Sekretessärende Katrineholms kommunarkiv

   Här kan du skicka frågor och beställningar rörande elevhälsovårdsjournaler och annan sekretessbelagd information hos Katrineholms kommunarkiv.

  Omsorg och stöd (25)

  Trafik och gator (5)

  • Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

   Om du använder bilen och behöver parkera nära din/dina tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Det gör du med hjälp av vår e-tjänst.

  • Gräva i kommunens mark

   Här ansöker du om tillstånd för att gräva i kommunens mark.

  Tyck till (2)

  Uppleva och göra (12)

  • Ansökan om reklamplats i kommunens idrottsanläggningar

   Reklamplats

   Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister har möjlighet att tilldelas reklamplats.

  • Arrangera en lovaktivitet

   Vill du hålla i en aktivitet eller på annat sätt delta i ett lov? Anmäl ditt intresse

  • Boka bibliotekarie

   Ställ dina frågor till en bibliotekarie i lugn och ro. Boka en tid.

  • Föreningskonferens 2024

   Anmälan till Föreningskonferensen 2024.

  • Intresseanmälan för köp av bok - Katrineholms stadshistoria del 5

   Just nu skrivs den femte delen av Katrineholm - vår stadshistoria. Här kan du anmäla ditt intresse för boken. 

  • Lotteri, registrering och ansökan enligt 6 kap §9 spellagen

   Här gör du ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap §9 spellagen för din förening. 

  • MerÖppet Sköldinge bibliotek

   Nu kan du använda Sköldinge bibliotek utanför våra bemannade öppettider, varje dag klockan 8-20. Vi kallar det MerÖppet. Gör din ansökan här.

  • Snabba Stålar

   Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

  • Önska evenemang

   Har du idéer eller önskemål om vad som ska hända på kulturhuset Ängeln eller Perrongen? Skicka in ditt önskemål till oss.

  Utbildning (14)